Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en met inachtneming van de belangen van haar aandeelhouder(s).

U vindt hier enkele bestanden met informatie over de RvC:

Reglement Goed Toezicht van de RvC:                       reglement van goed toezicht RvC 0 7 februari 2017